· Stereos · Teoria 3D · Galerie 3D · Spec-foto · Kluby 3D ·
Wybierz kategorię:
- Aparaty i obiektywy 3D
- Akcesoria do foto 3D
- Usługi 3D
3D elektronika
- Monitoring 3D
- Akcesoria specjalne
- Obiektywy specjalne
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Najczęściej oglądane
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

REGULAMIN SKLEPU STEREOS

Kliknij, by pobrać Regulamin w wersji DO DRUKU

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STEREOS.PL

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy stereos.pl prowadzony jest przez STEREOS Borys Wasiuk - firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 016068557, NIP 521-122-53-13.

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu stereos.pl.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu stereos.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca - STEREOS Borys Wasiuk, z siedzibą: ul. Wojskowa 36d, 03-599 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 016068557, NIP 521-122-53-13.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://sklep.stereos.pl

§ 3 KONTAKT

1. Pełen adres Przedsiębiorcy: STEREOS, Wojskowa 36d, 03-599 Warszawa

2. Adres poczty elektronicznej:

3. Numer telefonu: 609 754 600

4. Użytkownik może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie w chwili zamówienia internetowego albo do 14 dni od tego zamówienia lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. karta płatnicza / kredytowa lub pobranie z konta (płatność błyskawiczna w systemie PayU)

b. przelew bankowy

c. gotówka przy odbiorze (za pobraniem)

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Szczegółowe zasady oraz koszty dostaw opisane są w osobnym dokumencie: Zasady dostawy.

7. Sklep obsługuje Użytkowników wyłącznie wysyłkowo i nie oferuje możliwości odbioru osobistego.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy, podany w niniejszym regulaminie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter, rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:

a. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. treści cyfrowe, do których dostęp uzyskuje się po otrzymaniu od Sklepu  informacji, umożliwiających wykorzystanie tych treści (np. kod licencyjny, kod dostępu lub adres internetowy do pobrania zakupionego pliku).

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie - uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja to informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1.    Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/
Po otworzeniu powyższej strony proszę wybrać z listy najlepszy dla siebie język procedowania, np. polski.
Powyższy sposób jest chyba najwygodniejszy dla obu stron, ponieważ unika się długotrwałych i skomplikowanych procedur związanych z prowadzeniem klasycznego postępowania przed urzędami i sądami.

2.    Konsument ma także możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

c. pomocy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem:  www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

d. zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:   www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

4. Szczegóły zbierania i przetwarzania danych osobowych powierzanych Przedsiębiorcy przez Użytkownika, zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu przez Użytkownika.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument.
Można również pobrać sam formularz odstąpienia od umowy w wersji do druku.

 

 

 


 

WZÓR*: ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Dane Przedsiębiorcy (sprzedawcy): STEREOS Borys Wasiuk, z siedzibą: Wojskowa 36d, 03-599 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 016068557, NIP 521-122-53-13, e-mail: ,
telefon: 609 754 600.

 

- Informuję niniejszym o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

- Data odbioru (wejścia w posiadanie rzeczy):

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

- Imię i nazwisko Konsumenta:

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

- Adres Konsumenta:

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

- Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         

- Data:

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 Wypełniony formularz należy przesłać listem poleconym na adres Przedsiębiorcy:

STEREOS, ul. Wojskowa 36 d, 03-599 Warszawa

 

Regulamin został utworzony przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl
a następnie przystosowany do potrzeb tego sklepu przez stereos.pl
LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Szczególnie polecamy!
147,00 zł
Koszty dostawy

Sprawdź! >>

Akceptujemy płatności
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
 

Członek-założyciel Polskiego Klubu Stereoskopowego


Przedstawiciel krajowy ISU (Miedzynarodowe Towarzystwo Stereoskopowe)

Strona używa ciasteczek: więcej
· Data ostatniej aktualizacji: 2021.09.14
© STEREOS. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. · Wykorzystano KQS.store